Elite Expert Club

Zapisz się na BEZPŁATNE spotkanie LIVE

Regulamin Serwisu

Regulamin serwisu internetowego EliteExpert.Club oraz

członkostwa w Klubie ‘Elite Expert Club’

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym

https://eliteexpert.club (dalej jako: „EEC”, „Elite Expert Club”, „EEC PSA” , „Serwis Internetowy”, „Serwis”, „Platforma”).
 

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu

Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Elite Expert Club,

regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.


Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.

O nas:

Właścicielem Elite Expert Club jest spółka Elite Expert Club Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Al. Wojciecha Korfantego 138A, 40-156 Katowice wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000776412, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 634-295-42-43, o kapitale własnym w wysokości 122.161,99 zł wraz ze spółką EEC Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Al. Wojciecha Korfantego 138A, 40-156 Katowice wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000947117, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 634-300-59-51, o kapitale akcyjnym w wysokości 5.000,00 zł.

dalej jako ‘EEC

 

§1 Postanowienia Ogólne

obowiązujący od 1 stycznia 2020 roku

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Platformy Elite Expert Club oraz dostępu do klubu Elite Expert Club, której właścicielem jest EEC Prosta Spółka Akcyjna oraz Elite Expert Club Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

 2. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 3. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny EliteExpert.Club w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

 

§2 Definicje

 1. Dane – dane osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika podczas Rejestracji, Weryfikacji, oraz w trakcie korzystania z dostępu do Elite Expert Club.

 2. Konto – administrowany przez EEC zbiór Danych oraz informacji o uprawnieniach Użytkownika w ramach serwisów EEC

 3. Kod Referencyjny – kod aktywacyjny umożliwiający dostęp do do Elite Expert Club, który może być przekazany przez innego członka Elite Expert Club w celu rejestracji przez nowego Użytkownika.

 4. Logowanie – proces prowadzący do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Konta Elite Expert Club.

 5. Platforma Elite Expert Club – internetowa platforma EEC dostępna pod adresem EliteExpert.Club, prowadzona i zarządzana przez EEC, będąca narzędziem w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z materiałów, treści, programów, projektów oraz informacji o charakterze Edukacyjnym. W ramach Elite Expert Club realizujemy wzajemną edukację członków poprzez organizowanie przestrzeni dyskusyjnej na Platformie Edukacyjnej EEC z wykorzystaniem spotkań regionalnych, eventów obejmujących tematy giełdy, marketingu, sprzedaży, rozwoju osobistego i innych elementów zgodnie z uznaniem członków Elite Expert Club.

 6. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający warunki korzystania oraz dostępu do Elite Expert Club.

 7. Rejestracja – procedura zakładania Konta.

 8. Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem a EEC z chwilą zakończenia Rejestracji, której przedmiotem są usługi świadczone przez EEC w ramach Konta. Po pozytywnej Weryfikacji oraz akceptacji Regulaminu Użytkownik uzyskuje dostęp do Zasobów, przy czym część zasobów wymaga wniesienia stosownej opłaty, której wysokość podana jest w opisie Elite Expert Club na stronie.

 9. Użytkownik – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w ramach Platformy Elite Expert Club, w tym zawierająca lub zamierzająca zawrzeć umowę sprzedaży Produktu. Użytkownik musi posiadać Konto, pozytywnie przejść proces Weryfikacji oraz zaakceptować Regulamin.

 10. Produkt –  członkostwo oraz dostęp do Platformy Elite Expert Club na okres 12 miesięcy lub 30 dni(minimalny okres dostępu), w zależności od wyboru sposoby płatności.

 11. Darmowy Dostęp do Produktu – dostęp do Platformy Elite Expert Club za darmo na czas określony przez EEC, który może być dowolnie zmieniony przez EEC, jednak zmiana nie obowiązuje Użytkowników korzystających wcześniej z już określonego Darmowego Dostępu.

 12. Weryfikacja – procedura weryfikacji Użytkownika prowadząca do uzyskania przez Użytkownika dostępu do zasobów i usług świadczonych przez EEC w ramach Platformy Elite Expert Club. Weryfikacja składa się z trzech etapów:

  1. Dokonanie Rejestracji oraz zapisu do Platformy Elite Club, przy użyciu wymaganych danych,

  2. uznanie przez EEC prawdziwości przesłanych danych,

  3. nadanie Użytkownikowi uprawnień do określonych Zasobów,

 13. Zasoby – umieszczone w Platformie Elite Expert Club materiały edukacyjne, w szczególności informacje rynkowe, programy, materiały marketingowe, nagrania dźwiękowe oraz video, wzbogacające proces edukacji, pogłębiające możliwości wykorzystania nabywanej wiedzy w ramach Elite Expert Club oraz usługi świadczone w ramach Platformy Elite Expert Club.

 14. Elite Expert Club, Serwis Internetowy, Serwis, Platforma – serwis internetowy EEC dostępny pod adresami internetowymi https://eliteexpert.club.

 

§3 Ogólne warunki korzystania
z Platformy Elite Expert Club

 1. Korzystanie z Platformy Elite Expert Club ma charakter płatny.

 2. EEC może wprowadzać dodatkowe płatne usługi.

 3. Z Platformy Elite Expert Club może korzystać każdy Użytkownik, który posiada Konto, pozytywnie przejdzie procedurę Weryfikacji oraz zaakceptuje Regulamin.

 4. Użytkownikom nie wolno:

  1. korzystać z kont innych Użytkowników,

  2. udostępniać swojego Konta innym Użytkownikom,

  3. zamieszczać w ramach Platformy Elite Expert Club treści bezprawnych: „Jako treści propagujące nienawiść rozumiemy wypowiedzi bezpośrednio atakujące inne osoby na podstawie tzw. cech chronionych, takich jak rasa, pochodzenie, narodowość, wyznanie, orientacja seksualna, płeć, tożsamość płciowa, poważna niepełnosprawność lub choroba. Stosujemy także pewne środki ochronne względem statusu imigracyjnego. Przez atak rozumiemy treści namawiające do przemocy lub odczłowieczające inne osoby, sugerujące ich niższość lub wzywające do ich wykluczania lub segregacji”

 5. Akceptacja regulaminu i zakup produktu jest równoznaczna z zaakceptowaniem warunków dodatkowych umów dotyczących zakupionego produktu i  zasad współpracy lub zasad działania produktu przedstawionych przed dokonaniem zakupu drogą telefoniczną, drogą elekroniczną, na stronie www, social mediach  lub inną drogą w której zostały one przedstawione. Klient nie wnosi zadnych uwag do warunków tych umów lub zasad oraz potwierdza, że zapoznał się, rozumie ich treści i zgadza się na przedstawione warunki. Klient oświadcza, że nie będzie rościł jakichkolwiek odstępst od umowy lub zasad.
  Zakup produtu jest równoznaczny z świdomym zaakceptowaniem wszelkich innych warunków korzytania z zakupinego produktu, a warunki te są obligatorijne dla klienta w chwli zakupu oraz akceptacji regulaminu.

 

§4 Rejestracja i Weryfikacja

I. Rejestracja i Weryfikacja Użytkownika nie posiadającego Konta.

 1. W celu Rejestracji i Weryfikacji Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie https://eliteexpert.club/register/ .

 2. W procesie Rejestracji Użytkownik zakłada Konto.

 3. Aby utworzyć Konto, Użytkownik wypełnia następujące pola formularza rejestracyjnego:

  1. Nazwa użytkownika

  2. E-mail

  3. Hasło

  4. Powtórz hasło

  5. Login / e-mail osoby polecającej – Kod Referencyjny

  6. Akceptuje regulamin Konta, politykę prywatności oraz Regulamin.

 4. Adres e-mail podany przez Użytkownika powinien być adresem unikalnym, co oznacza, że podczas Rejestracji może być wykorzystany tylko przez jednego Użytkownika.

 5. Przyciśnięcie okienka „Zarejestruj” powoduje wysłanie, na adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, linku aktywacyjnego.

 6. W celu zakończenia Rejestracji Użytkownik powinien kliknąć link aktywacyjny.

 7. Link aktywacyjny jest aktywny przez 1-7 dni od daty wysłania go na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Po upływie tego terminu link aktywacyjny wygasa i wymagana jest ponowna Rejestracja.

 8. Po zakończeniu Rejestracji tworzone jest Konto, którym jest adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym lub nazwa użytkownika oraz dochodzi pomiędzy Użytkownikiem a EEC do zawarcia Umowy, która w chwili rejestracji nie wiąże się z koniecznością dokonania jakichkolwiek opłat. Rejestracja jest darmowa.

 9. Po zakończeniu Rejestracji, w celu uzyskania dostępu do Zasobów, z zastrzeżeniem ust. 11, Użytkownik przechodzi https://eliteexpert.club i inicjuje zakres zasobów z których chce korzystać, inicjując w ten sposób Weryfikację. EEC zastrzega, że część Zasobów wniesienia stosownej opłaty.

 10. EEC w ciągu tygodnia ( 7 dni roboczych) od otrzymania zgłoszenia i rejestracji weryfikuje dane zawarte w formularzu rejestracyjnym i w przypadku pozytywnej weryfikacji nadaje odpowiednie uprawnienia Użytkownikowi.

 11. W przypadku błędnie uzupełnionego formularza rejestracyjnego, albo otrzymania niekompletnego lub niewłaściwie uzupełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownikowi nie zostaną nadane uprawnienia do korzystania z Platformy Elite Expert Club.

 12. Proces Rejestracji oraz Weryfikacji można sprawdzić i potwierdzić kontaktując się z EEC po przez mail: support@eliteexpert.club wpisując w tytule wiadomości [Rejestracja] lub [Weryfikacja].

 13. Użytkownik uzyskuje dostęp do Zasobów Platformy Elite Expert Club po pozytywnej Weryfikacji oraz po akceptacji Regulaminu, lub w określonych przypadkach po wniesieniu odpowiedniej opłaty.

II. Weryfikacja Użytkownika posiadającego Konto.

 1. Użytkownik posiadający Konto podczas Logowania w celu Weryfikacji wypełnia formularz dostępny na stronie https://eliteexpert.club/login .

 2. W formularzu Użytkownik wpisuje email lub nazwę użytkownika wybraną i określoną podczas pierwszej rejestracji oraz hasło.

 3. EEC oświadcza że nie posiada hasła dostępu do Konta Użytkownika, w celu odzyskania hasła oraz dostępu do Konta, Użytkownik musi przejść i użyć „procesu odzyskiwania hasła” dostępnego na stronie https://eliteexpert.club/resetting/request

 4. Użytkownik może być proszony o dodatkowe potwierdzenie logowania po przez unikalny KOD PIN, który wysłany zostanie na numer telefonu podany przez Użytkownika w dalszych krokach wewnątrz panelu.

 5. Konto Użytkownika może być tymczasowo zablokowane, w ramach bezpieczeństwa całego Serwisu, o czym użytkownik zostanie poinformowany przez EEC drogą mailową na adres podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

 6. Jeśli EEC wprowadziło zmiany, w tym zmiany w Regulaminie lub sposobie korzystania z Serwisu, wymaga to akceptacji zmian przez Użytkownika, pod rygorem rozwiązania Umowy.

 7. Użytkownik uzyskuje dostęp do Zasobów Platformy Elite Expert Club po pozytywnej Weryfikacji oraz po akceptacji Regulaminu.

 

§5 Warunki techniczne korzystania
z Platformy Elite Expert Club

 1. Do właściwego działania Platformy Elite Expert Club wymagana jest aktualna wersja jednej z przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Edge, Internet Explorer.

 2. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany powyżej wskazanych wymagań. W szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione nowszą wersją.

§6 Platforma Elite Expert Club

 – w tym Odpowiedzialność EEC

 1. Platforma Elite Expert Club oferuje Użytkownikom możliwość korzystania z Zasobów dostępnych dla danego Użytkownika.

 2. Nadanie dostępu do niektórych Zasobów wymaga wniesienia stosownej opłaty przez Użytkownika w ramach Elite Expert Club.

 3. Elite Expert Club jest miejscem w którym Użytkownicy zajmują się edukacja członków (innych Użytkowników), jak i organizowaniem projektów edukacyjnych obejmujących tematy giełdy, private equity, bankowości inwestycyjnej, działalności funduszy inwestycyjnych, AI w gospodarce, e-commerce, sprzedaży, marketingu, rozwoju osobistego oraz networkingu.

 4. EEC w ramach Elite Expert Club jako główne cele w ramach działania stawia na:

  1. zrzeszanie studentów, osób zainteresowanych branżą finansową, branżą marketingową, branża e-commerce, branżą sprzedaży, branżą networkingowu oraz innymi.

  2. pogłębianie wiedzy na temat rynków finansowych, poznawanie ich od strony technicznej, jak również wykorzystywanie zdobytych umiejętności w praktyce na dostępnych platformach edukacyjnych i symulacyjnych,

  3. budowanie silnych relacji z doświadczonymi przedstawicielami branży finansowej, marketingu

  4. organizowanie eventów dla całej społeczności

  5. rozwój współpracy i partnerstwa z instytucjami z branży doradczej, inwestycyjnej i finansowej

  6. szkolenie umiejętności potrzebnych Użytkownikom do lepszego zrozumienia środowiska biznesowego i finansowego,

  7. networking.

  8. Edukowanie społeczności na temat roli i znaczenia finansów w gospodarce

 5. Wszelkie działania klubu Elite Expert Club oraz produkty sprzedawane na stronie mają charakter EDUKACYJNY, w pewnych przypadkach edukacyjno-dyskusyjny (np. przy produktach z dostępami do zamkniętych społeczności (Generator Zyskownych Pozycji czy Live Trading Session). UŻYTKOWNIK akceptując niniejszy Regulamin potwierdza, że wszelkie decyzje  w tym inwestycyjne lub zakupowe, podjęte na podstawie prezentowanych treści, informacji, narzędzi, programów lub innych usług w ramach dostępu do Zasobów Elite Expert Club podejmuje na własne ryzyko i bierze za nie pełną odpowiedzialność.

 6. Informacje zawarte w Zasobach Elite Expert Club nie powinny być interpretowane jako porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne, oferty lub zachęty do zawierania jakichkolwiek transakcji na instrumentach finansowych;

  1. Nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń, wyraźnych lub dorozumianych, co do kompletności lub dokładności informacji tu zawartych lub ich przydatności do określonego celu.

 7. Informacje zawarte w Zasobach Elite Expert Club nie mogą być postrzegane jako oferta sprzedaży lub zaproszenie do składania ofert zakupu jakichkolwiek towarów lub produktów finansowych opisanych w tym Serwisie. Informacje zawarte na tej stronie zostały uzyskane z wiarygodnych źródeł, ale niekoniecznie muszą być kompletne i nie są pewne co do ich dokładności.

 8. EEC nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne Użytkowników podjęte na podstawie informacji dostępnych w Zasobach Platformy Elite Expert Club, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie treści prezentowanych w Zasobach Platformy Elite Expert Club, które nie są rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r,. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich elementów.

 

§7 UMOWA SPRZEDAŻY PRODUKTU

 1. Serwis Internetowy umożliwia zawarcie umowy sprzedaży Produktów. Rodzaje, opis oraz ceny Produktów podane są na stronach Serwisu Internetowego https://eliteexpert.club.

 2. Produkty dostępne w Sklepie Użytkownik może zakupić korzystając z formularza zamówienia dostępnego w Sklepie – w takim wypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wypełnienia formularza zamówienia i kliknięcia pola „Zamawiam i płacę”.

 3. Korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania przez Użytkownika Produktu.

 4. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie dwóch kolejnych kroków:

  1. (1) po wypełnieniu formularza zamówienia

  2. (2) kliknięciu na stronie Sklepu po wypełnieniu formularza zamówienia pola „Zamawiam” lub „Kupuję” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu).

  3. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów(jeśli wymaga), sposób płatności.

  4. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu lub innych stronach należących do Elite Expert Club podana jest w polskich złotych i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem zamówienia, Użytkownik jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez

  1. (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz

  2. (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail po zakupie. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego EEC.

 7. Dostawa Produktu (Realizacja zamówienia) do Użytkownika dokonywana jest przez EEC poprzez udostępnienie Produktu w Koncie Klienta w terminie podanym w opisie Produktu lub po dokonaniu Weryfikacji, jednak nie później niż 72h po dokonaniu płatności.

 8. Sposób i termin płatności tytułem umowy sprzedaży Produktu:

  1. Płatności elektroniczne,

  2. Płatności kartą płatniczą,

  3. Płatności kartą płatniczą cykliczne (abonamentowe),

  4. Płatności przelewem tradycyjnym (dostępne po kontakcie z Działem Płatności support@eliteexpert.club)

  5. Termin płatności – płatności jest natychmiastowa po przez zewnętrzny Procesor Płatniczy (firmy świadczące usługi płatności internetowych), z zastrzeżeniem iż w przypadku płatności cyklicznych mogą być one odroczone w czasie lub cyklicznie powielane za zgodą Użytkownika w określonych przy płatności cyklach, terminach oraz wysokości.

 

§8 Płatności

                   

 1. Ceny produktów przedstawionych na niniejszych stronach wyrażane są w walucie PLN (polski złoty). W przypadku płatności w innej walucie nastąpi przewalutowanie.

 2. Obowiązujące formy płatności to: przelew bankowy, Dotpay.pl oraz karta płatnicza (kredytowa/debetowa).

 3. Możliwe jest zrabatowanie przedstawionej w złożonym zamówieniu kwoty po wpisaniu odpowiedniego kodu rabatowego.

 4. Rozliczenia transakcji wykonywanych kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

 

§9 REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU

 1. Wyklucza się możliwość złożenia reklamacji przez Użytkownika w trakcie korzystania z Zasobów Elite Expert Club w ramach darmowego dostępu – objętego promocją.

 2. Użytkownik w przypadku niektórych pakietów członkowskich może otrzymać dostęp do Zasobów Elite Expert Club na okres darmowy od 1 do 7 dni – objętego promocją, po tym czasie wymagane jest opłacenie dostępu do Zasobów Elite Expert Club.

 3. Użytkownik dokonując opłaty po okresie darmowego dostępu który trwa od 1 do 7 dni –  nie ma prawa składać Reklamacji lub żądania zwrotu środków w sytuacji gdy Użytkownik otrzymał dostęp do Zasobów Elite Expert Club na warunkach promocyjnych – darmowych. 

 4. Zgodnie z literą prawa, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów przesyłki, instalacji lub dostarczenia Produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, przy czym okres darmowy wyklucza możliwość składania odstąpienia od umowy przez Klienta po jego upływie, po opłaceniu dostępu do Zasobów Elite Expert Club.

 5. Użytkownik dokonując opłaty za Produkt otrzymuje dostęp do Zasobów Elite Expert Club na okres minimalnie 30 dni (liczone bez okresu darmowego), Użytkownik może zrezygnować z dostępu do Zasobów Elite Expert Club w każdej chwili i nie przedłużać dostępu na kolejny okres (minimalnie kolejne 30 dni), rezygnacja odbywa się w ten sposób, że Klient nie opłaca kolejnego okresu dostępu do Zasobów Elite Expert Club, rezygnacja nie wiąże się z dodatkowymi opłatami. W celu rezygnacji z subskrypcji produktu należy samodzielnie dokonać anulowania wcześniej ustalonej przez siebie subskrypcji przed końcem rozpoczęcia kolejnej, jeśli zezwala na to platforma pośrednictwa płatności. W innym wypadku użytkownik powinien poinformować EEC minimum 72h przez rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego o woli jego zakończenia.

 6. Rezygnacja z korzystania z Zasobów Elite Expert Club może się odbyć w okresie darmowego dostępu do Produktów, które są darmowe dla Użytkownika, a rezygnacja z Produktu nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.

 7. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Użytkownika – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownika, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 8. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.

  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php  oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

  2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 9. Użytkownik składając Reklamację, powinien szczegółowo opisać sytuację w której:

  1. Serwis EliteExpert.Club nie działa, lub działa w sposób wadliwy kierując treść po przez maila na adres support@eliteexpert.club.

  2. Rozpatrzenie reklamacji może zając do 14 dni, przy czym EEC deklaruje że w ramach swoich możliwości oraz kompetencji stara się o jak najszybsze wyjaśnienie sprawy Reklamacji

 10. Kupujący rozumie i akceptuje fakt, że zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, chyba, że Elite Expert Club wskaże w umowie inaczej.

 11. Dostarczane treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym co do których nie ma możliwości wykonania zwrotu to: Pakiet Basic PSND, Pakiet PRO Morning Night, Pakiet PRO Scalping, Pakiet VIP oraz Pakiet Premium.

 

§10 Prawa Autorskie oraz Tajemnica Handlowa

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do EEC lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

 2. Usługobiorca nie ma prawa kopiować, modyfikować, adaptować, tłumaczyć lub rozpowszechniać Serwisu Internetowego, ani Produktów, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

 3. Znaki handlowe EEC oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Wszelkie treści prezentowane w Elite Expert Club stanowią tajemnicę handlową oraz nie mogą być publikowane oraz kopiowane bez zgody EEC.

 5. Naruszenie ust. 4 wiąże się z możliwością dochodzenia przez EEC od Użytkownika lub osoby trzeciej, podmiotu wykorzystującego elementy prezentowane w ramach Platformy Elite Expert Club, zapłaty kary umownej w wysokości 1,000,000 $ (słownie: jednego miliona dolarów amerykańskich).

 

§11 Postanowienia Końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez EEC zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 2. Zmiana Regulaminu – EEC zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:

  1. zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

  2. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 4.