Elite Expert Club

Zapisz się na BEZPŁATNE spotkanie LIVE

Polityka Prywatności

[Postanowienia ogólne]

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym https://eliteexpert.club, zwane dalej Danymi. Polityka prywatności jest załącznikiem do Regulaminu i jego integralną częścią, zaś wszystkie terminy w niej użyte mają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie.

Dane to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie takich cech jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administratorem Danych jest EEC P.S.A., z siedzibą w Katowicach pod adresem ul. Al. Wojciecha Korfantego 138A, 40-156, wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000943197, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6343005951, o kapitale własnym: 85.400,26 zł, e-mail: admin@eliteexpert.club

Administrator Danych wyznaczył inspektora Danych, z którym można kontaktować się pisemnie na adres siedziby Administratora Danych lub za pośrednictwem e-maila: iod@eliteexpert.club.

Administrator Danych oświadcza, że Dane są przetwarzane zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO oraz ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, przepisami zmieniającymi albo zastępującymi te akty, przepisami wykonawczymi oraz wszelkimi innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Przetwarzanie Danych w rozumieniu Polityki prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych lub zestawach Danych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

[Źródło Danych]

Źródłem Danych są informacje pozyskane bezpośrednio od osób, których Dane dotyczą, w szczególności w ramach Rejestracji, Logowania, składania Zamówień, zawierania Umów lub Opłatnych umów, udostępniania informacji za pośrednictwem Serwisu internetowego lub komunikacji z osobami, których Dane dotyczą, jak również informacje pozyskane od/z:

organów państwa, rejestrów publicznych i innych powszechnie dostępnych źródeł – imiona i nazwiska, płci, daty urodzenia, numery identyfikacyjne (m. in. PESEL, NIP, REGON i inne numery w odpowiednich rejestrach podmiotów zagranicznych), adresy poczty elektronicznej, numery telefonów, numery faksów, adresy prowadzenia działalności, zamieszkania i korespondencyjny (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres strony internetowej,

podmiotów obsługujących płatności – imiona i nazwiska, płci, adresy poczty elektronicznej, dane dotyczące transakcji finansowych (np. numerów rachunków, kart kredytowych lub płatniczych, innych unikalnych identyfikatorów),

dostawców internetu – danych o lokalizacji, identyfikatorów internetowych (adresów IP), rodzajów przeglądarek internetowych, urządzeń i systemów, z których korzysta osoba, której Dane dotyczą, strony, na jakie osoba ta wchodzi oraz działania jakie na nich podejmuje,, treści plików cookies.

[Cele i podstawy przetwarzania Danych]

Korzystanie przez osobę, której Dane dotyczą, z Serwisu internetowego, jest równoznaczne ze świadomością tej osoby, że jej Dane mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:

udzielania odpowiedzi na zapytania osób, których Dane dotyczą oraz zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia Danych ze stron www oraz aplikacji mobilnych – na podstawie zgody osoby, której Dane dotyczą,

podjęcia działa na żądanie osoby, której Dane dotyczą, przez zawarciem Umowy lub Odpłatnej umowy oraz w celu ich wykonania, w szczególności:

świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego,  w tym umożliwienia Rejestracji, Logowania, składania Zamówień, zawierania Umów lub Opłatnych umów, udostępniania informacji za pośrednictwem Serwisu internetowego,

sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z niego,

utworzenia, prowadzenia i zarządzania Kontem, w tym zapewnienia obsługi Konta i rozwiązywania problemów technicznych,

realizacji Zamówienia,

rozliczenia transakcji, w tym wystawienia faktury,

zmiany, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy lub Odpłatnej Umowy,

komunikacji z osobami, których Dane dotyczą, w tym rozpatrywania wniosków, reklamacji i innych pism kierowanych przez osoby, których Dane dotyczą, do Administratora Danych,

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych, w szczególności realizacji obowiązków księgowych, podatkowych, finansowych, i archiwalnych,

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub podmioty trzecie, wskazana w ust. 10-12 poniżej, w tym w celu:

ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń Administratora Danych (dowodowym),

ochrony przed roszczeniami osób, których Dane dotyczą (dowodowym),

marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora Danych, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb, czyli profilowania,

marketingu pośredniego usług stron trzecich, współpracujących z Administratorem Danych, np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb, czyli profilowania,

badania satysfakcji osób, których Dane dotyczą, określenia jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia osób, których Dane dotyczą,

analitycznym, statystycznym i zarządczym, w tym wewnętrznej sprawozdawczości i analizy zarządczej, statystycznej i badawczej mającej na celu rozwój i ulepszenie świadczonych przez Administratora Danych usług,

przeprowadzania audytów wewnętrznych i inspekcji,

wprowadzania biznesowych mechanizmów kontrolnych,

zarządzania operacjami przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń.

[Zakres Danych]

Przetwarzane dane mogą obejmować imiona i nazwiska, płci, dat urodzenia, firmy, numery identyfikacyjne (m. in. PESEL, NIP, REGON i inne numery w odpowiednich rejestrach podmiotów zagranicznych), adresy poczty elektronicznej, numery telefonów, numery faksów, adresy prowadzenia działalności, zamieszkania i korespondencyjne (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), dane dotyczące transakcji finansowych (m.in. numery rachunków, kart kredytowych lub płatniczych, inne unikalne identyfikatory), dane o lokalizacji, identyfikatory internetowe (adresy IP), rodzaje przeglądarek internetowych, urządzeń i systemów, z których korzysta osoba, której Dane dotyczą, strony, na jakie osoba ta wchodzi oraz działania jakie na nich podejmuje, treści plików cookies oraz inne dane osobowe podane dobrowolnie przez osobę, której Dane dotyczą w ramach Serwisu internetowego, w tym w ramach formularzy interaktywnych lub ankiet lub w trakcie kontaktu z Administratorem Danych.

[Dobrowolność podania Danych]

Poza przypadkami, gdy wymagają tego bezwzględnie i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, podanie Danych przez osobę, której Dane dotyczą, jest dobrowolne, jednakże odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości Rejestracji, Logowania, składania Zamówień, zawierania Umów lub Opłatnych umów, udostępniania informacji za pośrednictwem Serwisu internetowego  lub komunikacji z osobami, których Dane dotyczą.

[Odbiorcy Danych]

Administrator Danych zastrzega sobie prawo ujawniania Danych właściwym organom władzy, w tym sądom, organom administracji rządowej i samorządowej, organom postępowania przygotowawczego, organom egzekucyjnym i inne organy ochrony prawnej, biuru informacji gospodarczej, nabywcom wierzytelności, podmiotom uczestniczącym w dokonywanych z udziałem Administratora Danych procesach przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń podmiotów gospodarczych, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Administrator Danych zastrzega sobie prawo powierzenia przetwarzania Danych podmiotom trzecim świadczącym na rzecz Administratora Danych w szczególności usługi hostingu, zarządzania Serwisem internetowym, w tym w procesie obsługi osób, których Dane dotyczą, przewozowe (w tym  operatorom pocztowym, osobom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską niebędącymi operatorami pocztowymi), pośrednictwa w realizacji płatności (w tym bankom oraz instytucjom płatniczym), informatyczne, naprawy sprzętu, marketingowe, zbierania opinii o Produktach, doradcze, księgowe, podatkowe, finansowe, windykacyjne, prawne, archiwizacyjne oraz niszczenia, przechowywania dokumentacji, a nadto likwidacji szkód (w tym wykonawcom usług w ramach likwidacji szkód).

Administrator Danych zastrzega sobie prawo powierzenia przetwarzania Danych podmiotom trzecim świadczącym na jego rzecz lub bezpośrednio na rzecz osób, których Dane dotyczą, usługi niezbędne do korzystania z Serwisu internetowego, w tym Rejestracji, Logowania, składania Zamówień, zawierania Umów lub Opłatnych umów, udostępniania informacji za pośrednictwem Serwisu internetowego lub komunikacji z osobami, których Dane dotyczą, w tym w celu rozpatrzenia reklamacji.

Dane mogą być przetwarzane na terenie Polski, państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), na terenie sygnatariusza Porozumienia europejskiego obszaru gospodarczego (EOG). Dane mogą być przetwarzane także poza EOG, w tym także przez organizacje międzynarodowe, przez ich przekazanie przez Administratora Danych, ale tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla realizacji celów określonych w ust. 8 powyżej, a przekazanie oraz przetwarzanie Danych poza EOG objęte są odpowiednim, adekwatnym do zasad przewidzianych w RODO stopniem ochrony uznanym decyzją Komisji Europejskiej. O zamiarze przekazania Danych poza EOG Administrator Danych informuje na etapie ich zbierania.

[Okresy przechowywania Danych]

Dane będą przechowywane przez Administratora Danych tak długo, jak istnieć będzie postawa prawna ich przetwarzania, chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego ich przechowywania. Dane będą więc przechowywane przez Administratora Danych przez następujące okresy:

do czasu odwołania zgody przez Osobę, której dane dotyczą – w przypadku gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,

do czasu wniesienia sprzeciwu – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 19 powyżej,

do czasu wygaśnięcia zobowiązań wynikających z Umowy lub Odpłatnej umowy i roszczeń o ich wykonanie – w przypadku gdy ich przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania Umowy lub Odpłatnej umowy lub podjęcia działań na żądanie Osoby, której Dane dotyczą, przed zawarciem Umowy lub Odpłatnej umowy,

do czasu wygaśnięcia obowiązków Administratora Danych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

do czasu wygaśnięcia, w tym przedawnienia, praw, roszczeń lub obowiązków Administratora Danych oraz osoby, której Dane dotyczą – w przypadku gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych.

Z końcem okresu przechowywania Dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

[Profilowanie Danych]

Dane będą przetwarzane również w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do czego wykorzystywane są informacje o podejmowanych przez osobę, której Dane dotyczą, działaniach w ramach Serwisu internetowego, w tym o zawartych Umowach lub Odpłatnych Umowach czy dane socjodemograficzne, w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji osoby, której Dane dotyczą.

[Prawa i obowiązki osób, których Dane dotyczą]

Osobie, której Dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora Danych:

dostępu do danych osobowych oraz przesłania kopii kompletu Danych oraz informacji o przetwarzaniu Danych,

sprostowania Danych przez wskazanie danych nieprawidłowych lub nieaktualnych,

usunięcia Danych, przy czym Administrator Danych ma prawo odmówić tego usunięcia w wypadkach określonych przez powszechnie obowiązujące prawo,

przenoszenia Danych przez przygotowanie i przekazanie przez Administratora Danych wskazanych Danych do innego administratora lub do osoby, której Dane dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,

ograniczenia przetwarzania Danych.

Osobie, której Dane dotyczy, przysługuje także prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych, w tym wobec profilowania na tej podstawie, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, który jest wiążący dla Administratora Danych, chyba, że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnioną podstawę do przetwarzania, nadrzędną wobec interesów, praw i wolności osoby, której Dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli Dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Administratora Danych, osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych Danych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W przypadku przetwarzania Danych przez Administratora Danych na podstawie zgody osoby, której Dane dotyczą, zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (skutek na przyszłość).

Osoba, której Dane dotyczą, korzysta z uprawnień, o których mowa w ust. 18-21 powyżej, w szczególności przez wysłanie pocztą elektroniczną na adres ido@eliteexpert.club stosownego żądania wraz z podaniem swojego imienia i nazwiska, telefonicznie pod numerem +48 699 224 191 lub osobiście w siedzibie Administratora Danych.

Jeżeli Osoba, której Dane dotyczą, umieszcza w Serwisie internetowym również jakiekolwiek Dane innych osób fizycznych, może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób.

Osoba, której Dane dotyczą, jest uprawniona do korzystania z Danych i treści udostępnianych przez inne osoby w Serwisie internetowym podczas i w związku z korzystaniem z tego serwisu i za ich zgodą w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, chyba, że uzyska zgodę od tych osób na przetwarzanie ich Danych i ich treści w zakresie i w celu przewidzianym Polityką prywatności i wykraczającym poza korzystanie z Serwisu internetowego.

Osobie, której Dane dotyczy, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[Bezpieczeństwo Danych]

Administrator Danych stosuje środki techniczne i organizacyjne, żeby chronić Dane przed przypadkową lub zamierzoną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. W przypadku gromadzenia i opracowywania Danych informacje przenoszone są w formie zaszyfrowanej, żeby zapobiec ich nadużyciu przez osoby trzecie. Środki bezpieczeństwa stosowane przez Administratora danych są na bieżąco zmieniane i dostosowywane do rozwoju technologii.

W celu zapewnienia osobom, których Dane dotyczą, wysokiego poziomu bezpieczeństwa Danych, Administrator Danych stosuje środki zapewniające:

zdolność do ciągłego zapewniania poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,

zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych i dostępu do nich w razie zdarzenia fizycznego lub technicznego,

regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

[Stosowanie plików cookies]

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są lokalnie zapisywane w pamięci pośredniej przeglądarki internetowej na komputerze osoby, której dotyczą Dane osobowe, z którego odwiedzana była strona.

Pliki cookies umożliwiają identyfikację przeglądarki internetowej, w celu optymalizacji oferowanej przez stronę treści i uproszczenia korzystania z tej strony. Danych tych nie wykorzystuje się do osobistej identyfikacji osoby, która odwiedziła stronę internetową.

Stosowanie plików cookies odbywa się w oparciu o Politykę cookies, stanowiącą załącznik do Polityki prywatności.

[Postanowienia końcowe]

W sprawach nieuregulowanych w Polityce prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych, w tym RODO.

Administrator Danych zastrzega sobie w każdym czasie prawo zmiany lub uzupełnienia Polityki prywatności powodującej zmiany istotnych postanowień z ważnych przyczyn, a to w szczególności:

wydania przez sąd powszechny orzeczenia lub wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany Polityki prywatności,

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

istotnej zmiany sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez Administratora Danych,

poprawy przez Administratora Danych bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony Danych,

rozszerzenia bądź ulepszenia funkcjonalności Serwisu internetowego lub rezygnacji z udostępniania niektórych funkcjonalności w ramach Serwisu internetowego,

zmian w przedmiocie prowadzonej przez Administratora Danych działalności (jej rozszerzenie lub ograniczenie),

odpowiednio do tych przyczyn lub skutków zmian. Zamiany nie mogą pozbawić osób, których Dane dotyczą, praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, tj. od daty ich wprowadzenia. Osoba, która nie będzie zgadzała się na zmianę Polityki prywatności, może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu internetowego.