Elite Expert Club

Zapisz się na BEZPŁATNE spotkanie LIVE

Regulamin Produktów

Regulamin określający warunki korzystania z produktów oferowanych przez Dostawcę Oprogramowania w szczególności ‘Narzędzia’ oraz ‘Automaty’

Dostawca Oprogramowania jest:

EEC P.S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Al. Wojciecha Korfantego 138A, 40-156 Katowice wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000943197, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6343005951, o kapitale własnym w wysokości 85.400,26 zł 

dalej jako ‘EEC

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa warunki korzystania z produktów lub usług oferowanych przez EEC na stronie internetowej www.eliteexpert.club

 2. Czas Trwania Projektu rozpoczął się w chwili powołania Spółki a czas jego trwania jest nieoznaczony. EEC, może w ramach prowadzonej działalności określić do kiedy będzie dostarczać oferowane produkty lub usługi, może zawiesić dostarczanie oferowanych produktów lub usług w dowolnej chwili, może wyłączyć lub wycofać wybrane przez siebie produkty lub usługi bez podania przyczyny..

 3. Produktu oraz Usługi oferowane przez EEC są autorskimi rozwiązaniami EEC lub Podmiotów Powiązanych, które oferowane są dalej jako produkty lub usługi EEC na podstawie odrębnych umów lub porozumień.

 4. Wymienionym poniżej wyrażeniom użytym w niniejszym regulaminie należy nadać następujące znaczenia:

  1. Nowy Klient (Klient)– osoba niekorzystająca z usług lub produktów EEC:

   1. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych pełnoletnia osoba fizyczna  posiadająca adres korespondencyjny, która w Czasie Trwania Projektu chce skorzystać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej albo jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego z usług lub produktów świadczonych przez EEC,

   2. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która w Czasie Trwania Projektu chce skorzystać z usług lub produktów świadczonych przez EEC,

albo korzystająca już z usług lub produktów Organizatora:

 1. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca adres korespondencyjny, która w Czasie Trwania Projektu chce kolejny raz skorzystać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej albo jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego z usług lub produktów świadczonych przez EEC i dokonuje zakupu usługi lub produktu na kolejny okres lub dokonuje zakupu Nowych usług lub produktów dostarczanych przez EEC,

 1. Podmioty Powiązane – podmioty, które na warunkach odrębnej umowy współpracy świadczą usługi lub dostarczają produkty Organizatorowi.

 2. Produkty EEC (Produkty) – produkty występujące w obrocie gospodarczym pod Znakiem EEC, w tym programy, narzędzia, systemy lub inne dostarczane przez Podmioty Powiązane dostępne w ofercie EEC, programy spersonalizowane dla Nowego Klienta. Dostawcą produktów może być Podmiot Powiązany. Produkty są dostarczane w formie cyfrowej w związku z tym Nowemu Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu środków za zakupione Produkty.

 3. Usługi EEC (Usługi) – usługi występujące w obrocie gospodarczym pod Znakiem EEC w tym instalacja oprogramowania lub inne dostarczane przez Podmioty Powiązane dostępne w ofercie EEC, usługi spersonalizowane i wykonywane dla Nowego Klienta. Dostawcą Usług może być Podmiot Powiązany. Usługi są dostarczane w formie cyfrowej w związku z tym Nowemu Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu środków za zakupione Usługi.

 4. Regulamin – Regulamin Projektu EEC

 5. Znaki EEC –  stanowiące własność EEC P.S.A. oraz EEC Prosta Spółka Akcyjna prawa do znaków
  i wzorów: „EEC”, „ELITE EXPERT CLUB”, „FOREX NINJA”, a także wszelkie prawa autorskie do materiałów zawierających Znak EEC, rozpowszechnianych na wszystkich polach eksploatacji.

 6. Produkty oraz Usługi EEC – zgodnie z aktualnie obowiązująca ustawą o prawach konsumenckich w przypadku treści cyfrowych pobieranych z internetu Nowemu Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, dotyczy to wszystkich oferowanych Produktów oraz Usług przez EEC.

 7. Strona Projektu – strona internetowa www.eliteexpert.club

 1. Korzystanie z oferowanych przez EEC produktów lub usług jest dobrowolny.

 2. Projekt EEC prowadzony jest na całym świecie, pod rygorem nieważności jeśli przepisy danego kraju zabraniają lub wykluczają możliwość korzystania z produktów lub usług oferowanych przez EEC.

§2 Produkty  EEC

 1. EEC w ramach oferowanych produktów prezentowanych na stronie jako ‘System’, „Roczny Mentoring”, lub inne opisane jako ‘Automatyczne’ lub ‘Zautomatyzowane’ dostarcza lub udostępnia oprogramowanie w zależności od zakupionego przez klienta produktu zgodnie z opisami zawartymi na stronach będących własnością EEC.

 2. EEC w ramach oferowanych produktów prezentowanych na stronie jako ‘Narzędzia’ lub ‘Wskaźniki’ lub inne opisane jako ‘Wspierające’ lub ‘Indicators’ dostarcza lub udostępnia oprogramowanie zgodnie z opisem zawartym na stronie w formie plików .mql lub .ex4, instalacja i uruchomienie produktów Klient realizuje zgodnie z opisem lub instrukcją dostarczaną w chwili zakupu produktów wskazanych w niniejszym punkcie.

 3. Wszystkie Produkty są produktami o ograniczonej dostępności do 30 dni kalendarzowych, chyba że w opisie produktu wskazano inaczej, oznacza to iż na okres wskazany (30 dni) Nowy Klient wykupuje licencję dostępu do produktów którą należy przedłużyć aby zachować dostęp do produktu. Brak przedłużenia automatycznie zawiesza działanie produktu a Klient nie może w żaden sposób reklamować lub żądać uruchomienia dostępu do produktu bez wniesienia opłaty.

 4. Akceptacja regulaminu i zakup produktu jest równoznaczna z zaakceptowaniem warunków dodatkowych umów dotyczących zakupionego produktu i  zasad współpracy lub zasad działania produktu przedstawionych przed dokonaniem zakupu drogą telefoniczną, drogą elekroniczną, na stronie www, social mediach  lub inną drogą w której zostały one przedstawione. Klient nie wnosi zadnych uwag do warunków tych umów lub zasad oraz potwierdza, że zapoznał się, rozumie ich treści i zgadza się na przedstawione warunki. Klient oświadcza, że nie będzie rościł jakichkolwiek odstępst od umowy lub zasad.
  Zakup produtu jest równoznaczny z świdomym zaakceptowaniem wszelkich innych warunków korzytania z zakupinego produktu, a warunki te są obligatorijne dla klienta w chwli zakupu oraz akceptacji regulaminu.

 5. W sytuacji podejrzenia Klienta o działania na niekorzyść spółki firma zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego ograniczenia klientowi dostępu do produktu lub jego części. Ograniczenie to nie powoduje rozwiązania umowy w ramach świadczenia usługi lub dostępu do produktu, chyba że EEC zdecyduje inaczej. Oznacza to, że pomimo ograniczenia wynikającego z złamania regulaminu przez klienta EEC nie będzie rekompensowało zwrotów lub reklamacji wynikających z nałożonego ograniczenia. Niekorzyść spółki należy rozumieć wszelkie działania jakie zostaną przez firmę za takowe uznane. Za działania tego typu mogą być uznane działania o charakterze publicznym oraz działania w jakich spółka domniemana , że zachodzi podejrzenie stosowania działań  godzących m.in w dobre Imię spółki.Za takie działania mogą być uznane negatywne wypowiedzi klienta w zakresie współpracy lub produktu przekazywane lub udostępnione w każdej formie.

 6. EEC zastrzega prawo do zmiany elementów składowych produktów w trakcie jego użytkowania lub zastąpienia obecnych części składowych produktu innymi.

 7. Korzystając z funkcjonalności strony „Kanał czatowy” klient jest zobowiązałaby wykorzystywać czat do merytorycznych rozmów w zakresie danego kanału czatowego. Zabrania się komunikacji w tematach nie związanych z kanałem czatowym. Klient korzystając z kanału czatowego zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu, który na nim obowiązuje. W sytuacji złamania zasad korzystania z kanału czatowego, podejrzeniu złamania zasad, podejrzeniu działania na niekorzyść firmy, w sytuacji krytycznych wypowiedzi w temacie firmy, jej członkach, klientach –  firma zastrzega sobie prosto zablokowania dostępu użytkownikowi do kanału czatowego lub innych elementów produktu. Zablokowanie dostępu może dotyczyć części produktu w tym dostępu do komunikacji czatowej  jak i dostępu do innych elementów produktu.

 8. EEC zastrzega sobie prawo do całkowitego lub chwilowego  zawieszenia dostęp do zakupionych produktów przez klienta lub jego poszczególnych elementów jeśli uzna, że klient łamie regulamin produktu, umowy lub innych przekazanych zasad w zakresie wykorzystania danego produktu lub jego części

 9. Akceptacja regulaminu i zakup produktu jest równoznaczna z zaakceptowaniem warunków dodatkowych umów dotyczących zakupionego produktu i  zasad współpracy lub zasad działania produktu przedstawionych przed dokonaniem zakupu drogą telefoniczną, drogą elekroniczną, na stronie www, social mediach  lub inną drogą w której zostały one przedstawione. Klient nie wnosi zadnych uwag do warunków tych umów lub zasad oraz potwierdza, że zapoznał się, rozumie ich treści i zgadza się na przedstawione warunki. Klient oświadcza, że nie będzie rościł jakichkolwiek odstępst od umowy lub zasad.
  Zakup produtu jest równoznaczny z świdomym zaakceptowaniem wszelkich innych warunków korzytania z zakupinego produktu, a warunki te są obligatorijne dla klienta w chwli zakupu oraz akceptacji regulaminu.

§3 Instalacja

 1. Jeśli produkt tego wymaga, Klient we własnym zakresie musi zakupić dodatkowe oprogramowanie takie jak np. VPS lub skorzystać z rozwiązania darmowego dostępnego w sieci (nie zaleca się z uwagi na brak stabilności).

 2. Klient obowiązuje się uruchomić VPS we własnym zakresie jak również bierze pełną odpowiedzialność za działanie rzeczy niezależnych od EEC w tym: działanie VPS, jego aktualizacja oraz aktualizacja systemu Windows, przerwy lub błędy jakie powstają po stronie brokera.

 3. Klient po zakupie produktu, jeśli tego wymaga wybrany przez Klienta produkt, winien przekazać dane  wymagane do przeprowadzenia instalacji i uruchomienia oprogramowania EA, wszystkie wymagane dane są wskazane po zalogowaniu się do panelu użytkownika na stronie lub wskazane w innym miejscu.

 4. Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę, iż wskazane w §3 pkt.1 kwestie nie leżą po stronie EEC i wszelkie ewentualne problemy, konflikty, nieporozumienia należy kierować do podmiotów które są za to odpowiedzialne w tym firmy VPS, wybranego brokera lub innych podmiotów z jakich Klient korzysta a które nie należą do EEC P.S.A. oraz EEC Prosta Spółka Akcyjna.

 5. EEC za wykonywaną na zlecenie Klienta instalację może pobrać dodatkową opłatę.

 6. EEC w ramach opłaty instalacyjnej wykonuje proces instalacji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Klientem. Proces instalacji odbywa się tylko i wyłącznie na wyraźne wskazanie i za zgodą Klienta w najbliższym możliwym terminie 

§3 Ryzyko Utraty Kapitału

 1. Udział Klienta w rynku finansowym w tym w szczególności Rynek Forex, Kontrakty CFD wiąże się z utratą części lub całości kapitału.

 2. Klient korzysta z oprogramowania na własną odpowiedzialność i jest świadom ryzyka utraty części lub całości kapitału.

 3. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Według danych 86% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się czy rozumiesz jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

 4. Transakcje CFD na rynku Forex, oparte są na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla kapitału Klienta, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt początkowy. Rynek Forex oraz transakcje CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związanie z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.

 5. Klient używając oprogramowania EA może wykorzystać funkcję AutoTrading w aplikacji MetaTrader4 oraz MetaTrader5, co wiąże się z ryzykiem wskazanym w §3 pkt. 1-3.

 6. Klienta wybiera swojego partnera handlowego – Brokera, który w imieniu Klienta i na jego rzecz realizuje zlecenia na rynku Forex w tym kontrakty CFD. STE w żaden sposób nie rekomenduje Brokera z którego Klient może korzystać i jest to decyzja indywidualna każdego z Klientów.

 7. Klient oświadcza że jest świadom, iż oprogramowanie EA może być wykorzystane do składania zleceń (orders) przez wybranego Brokera Forex na rynku właściwym (ECN, STP)  lub w ramach operacji wewnętrznych Brokera (MM) co wiąże się z ryzykiem utraty środków w części lub całości.

 8. Klient oświadcza, iż jest mu znane ryzyko korzystania z oprogramowania EA przy użyciu aplikacji MetaTrader4 oraz MetaTrader5.

 9. Przekazywanie w formie ‘Social Trading’ działania oprogramowania EA przez Klienta, obarczone jest ryzykiem błędów krytycznych, czego Klient jest świadomy i w pełni rozumie konsekwencje które przy wykorzystaniu konta realnego mogą doprowadzić do utraty części lub całości środków Klienta, a dalej osób trzecich.

§4 Zastrzeżenia

 1. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

 2. EEC w ramach oferowanego oprogramowania EA oświadcza iż transakcje zawierane na koncie symulacyjnym (demo) nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r., w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich elementów.

 3. EEC nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji lub symulacji oprogramowania EA ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie symulowanych transakcji na koncie symulacyjnym (demo), które nie są rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r., w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich elementów.

 4. Klient powinien wykorzystać oprogramowanie EA tylko i wyłącznie w celach Edukacyjnych i jako poglądowych na koncie symulacyjnym (demo), które nie jest obarczone ryzykiem utraty części lub całości środków Klienta.

 5. Wykorzystanie oprogramowania EA na koncie Realnym przez Klienta wiąże się z dużym ryzykiem utraty części lub całości środków Klienta.

 6. Klient nie powinien otwierać innych pozycji w sytuacji gdy na koncie Klienta działa oprogramowania EA ponieważ takie działanie powoduje zwiększenie ryzyka dwukrotnie co może prowadzić do utraty części lub całości środków Klienta.

 7. Klient nie powinien ingerować w oprogramowanie EA w większym stopniu niż pozwala mu na to ustawienie możliwych do edytowania parametrów, zmieniać jego właściwości, ponieważ takie działanie prowadzi do nieprzewidywalnych konsekwencji w tym do zwiększenia ryzyka co może prowadzić do utraty części lub całości środków Klienta.

 8. Klient bez wskazania i udziału EEC wybierze wielkość depozytu początkowego na wybranym przez Klienta koncie.

 9. Klient zobowiązuje się systematycznie sprawdzać stan swoich otwartych pozycji i porównać je ze stanem pozycji otwartych na udostępnionym przez EEC koncie podglądowym w celu weryfikacji poprawności działania oprogramowania EA.

 10. Klient dodatkowo zobowiązuje się do systematycznego obserwowania swojego konta MT4 i zgłaszania błędów, komunikatów jakie ewentualnie pojawią się w celu ich eliminowania jeśli leży to w zakresie i możliwościach EEC.

 11. Wykorzystanie treści, produktów, usług i oprogramowania dostarczanego przez EEC poprzez serwis internetowy EliteExpert.Club wiąże się z pełną odpowiedzialnością ponoszoną przez Klienta.

 12. EEC nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte przez Klienta na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej EliteExpert.Club ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie zawartości serwisu EliteExpert.Club w tym narzędzi, oprogramowania które nie są rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
  21 kwietnia 2004 r., w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich elementów.

§7 Materiały, licencja, odpowiedzialność

 1. Wszelkie Materiały udostępniane i przekazywane podczas korzystana z produktów stanowią przedmiot ochrony prawno-autorskiej, a prawo do korzystania z nich przysługuje Klientom wyłącznie w zakresie określonym regulaminie produktu lub umowie

 2. Wszelkie Materiały, mogą być przez Klienta wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych, pod warunkiem uregulowania pełnej Opłaty za produkt. Klientowi nie wolno w szczególności:
  a.  powielać Materiałów,
  b.  zbywać lub przekazywać osobom trzecim odpłatnie lub nieodpłatnie,
  c.  odtwarzać publicznie, rozpowszechniać lub w inny sposób udostępniać.

 3.  Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu realizacji produktu z wyjątkiem odręcznie sporządzanych, pisemnych lub cyfrowych notatek.

 4. Klient zobowiązuje się przestrzegać powyższych zobowiązań, w tym także zobowiązuje się nie brać udziału w jakimkolwiek działaniu które zmierzałoby do naruszenia praw własności intelektualnej lub przepisów prawa, w tym naruszających dobra materialne lub osobiste ich autora lub Organizatora.

 5. Materiały i zawarte w nich informacje stanowią subiektywną ocenę ich autora. Wykorzystanie technik i wiedzy zaprezentowanej podczas realizacji produktu nie stanowi gwarancji uzyskania efektu zamierzonego przez Uczestnika.

 6.  EEC nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie przez Klienta udostępnionych mu informacji i Materiałów.

 7. EEC nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z bezpośredniego lub pośredniego zastosowania informacji lub Materiałów przedstawionych podczas realizacji produktu.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w połączeniu z siecią Internet, niezawinione przez EEC, czy brak dostępu do platformy, na której organizowane są spotkania online, niezawinione przez EEC.

§7 Postanowienia Końcowe

 1. Wszelkie problemy dotyczące sposobu działania produktów Klient winien zgłaszać do EEC na piśmie na adres siedziby lub na adres poczty elektronicznej support@eliteexpert.club – z dopiskiem na kopercie lub w tytule wiadomości e-mail „Produkt NAZWA – reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby która ją zgłasza, jej adres zamieszkania lub adres e-mail, datę i opis zdarzenia którego reklamacja dotyczy, a także opis i przyczynę złożenia reklamacji oraz treść żądania w związku ze złożoną reklamacją.

 2. Wszelkie opłaty w tym terminy zależą od daty zakupu licencji produktu, które klient może sprawdzić w swoim panelu użytkownika (produkty/usługi/faktury).

 3. W terminie 14 dni od dnia wprowadzenia zmian w Umowie lub Regulaminie Klient ma prawo odmowy wyrażenia zgody na wprowadzone zmiany. Brak oświadczenia złożonego pisemnie do siedziby EEC w powyższym terminie będzie równoznaczny z akceptacją wprowadzonej zmiany. Odmowa wyrażenia zgody na wprowadzoną zmianę w Umowie lub Regulaminie złożona w powyższym terminie będzie równoznaczna z wypowiedzeniem Umowy i wykreśleniem Klienta z możliwości korzystania z produktów lub usług.